Despre agremente tehnice

Agrementul tehnic în construcţii se elaborează în baza Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 461 din 06.07.95 cu privire la aprobarea Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii şi este un document care prezintă concluzia unei analize tehnice (încercări, analize şi experimentări), făcute pe baza unor proceduri armonizate de un laborator acreditat, privind aptitudinea produselor, procedeelor sau echipamentelor respective de a satisface un domeniu de utilizare, inclusiv modalităţile de transport, depozitare, punere în operă, întreţinere şi reparaţii.


Agrementul tehnic în construcţii este acordat:

a) pentru produsele pentru care nu există nici standarde naţionale, care adoptă standardele europene armonizate, nici standarde naţionale aplicabile şi pentru care nu poate fi elaborat un standard;

b) pentru produsele care fac derogare, într-un mod semnificativ de la standardele naţionale care adoptă standardele europene armonizate sau de la standardele naţionale aplicabile.


Pentru a obţine un agrement tehnic în construcţii, solicitantul de agrement tehnic trebuie să înainteze secretariatului Comisiei de agrement tehnic în construcţii (este creată pe lîngă Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor) o cerere însoţită de dosarul cuprinzînd documentaţia de prezentare a obiectului solicitării.


Secretariatul Comisiei de agrement tehnic în construcţii înregistrează cererea şi o repartizează grupei de specialitate de profil (sînt organizate în institute şi societăţi comerciale cu profil de încercări în construcţii) dosarul solicitării, pentru analiză şi elaborarea agrementului tehnic.


Grupa specializată elaborează agrementul tehnic în construcţii şi-l remite Comisiei de agrement tehnic în construcţii. Comisia de agrement tehnic în construcţii examinează şi aprobă agrementul tehnic în construcţii. Secretariatul Comisiei înregistrează agrementul tehnic şi-l remite solicitantului.


Termenul de rezolvare a solicitărilor de agrement tehnic decurge din momentul înregistrării cererii şi nu depăşeşte 4 luni, exceptînd cazurile în care solicitantul cere prelungirea lui pentru completarea cu rezultatele unor probe sau încercări suplimentare. Durata de valabilitate a agrementului tehnic în construcţii este de 3 ani.


Pentru elaborarea agrementului tehnic pentru produsele, procedeele şi echipamentele noi realizate în Republica Moldova sînt necesare certificate de încercări sau analize, efectuate în laboratoare acreditate ale institutelor sau societăţilor comerciale cu profil de încercări în construcţii, independente faţă de solicitant şi autorizate conform legislaţiei în vigoare, dosare tehnice care cuprind descrierea detaliată a produsului, procedeului sau echipamentului, schiţe, prospecte şi instrucţiuni asupra modului de utilizare, certificate sanitare, certificate privind securitatea împotriva incendiilor, certificate ecologice.


În cazul produselor, procedeelor şi echipamentelor de import, la cele expuse mai sus, sunt luate în considerare eventualele agremente sau avize tehnice eliberate de instituţii specializate, acreditate în ţara respectivă, şi care sunt prezentate de către solicitant secretariatului Comisiei de agrement tehnic în construcţii.