Despre evaluări tehnice

 
INFORMAȚIE PRIVIND GHIȘEUL UNIC DE ELABORARE A
EVALUĂRILOR TEHNICE ÎN CONSTRUCŢII
 
 

În conformitate cu prevederile anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.913 din 06 noiembrie 2014 Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic de elaborare a evaluării tehnice în construcţii şi Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic de eliberare a certificatului deatestare tehnico-profesională a specialiştilor în construcţii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.339, art.981în cadrulÎ.S. Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii “INCERCOM” este constituit și activază Ghișeul unic de elaborare a evaluărilor tehnice în construcţii.

Activitatea privind evaluarea tehnică în construcţii este condusă de Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcţii (în continuare – Consiliul Tehnic)şi se desfăşoară în cadrul grupelor specializate ale organismelor elaboratoare de evaluări tehnice  (în continuare – OET) din cadrul Ghișeului unic, abilitate în acest scop de Consiliul Tehnic.

Consiliul Tehnic se constituie şi funcţionează, ca entitate fără personalitate juridică, în cadrul Î.S. Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii “INCERCOM” din subordinea organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor.

Secretariatul tehnic al Consiliului Tehnic se asigură de Î.S. Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „INCERCOM” din subordinea  organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor şi funcţionează ca un compartiment distinct în cadrul acestuia şi este independent de celelalte direcţii tehnice ale subunităţii.

Activitatea ghişeului unic este organizată în cadrul organismelor elaboratoare de evaluări tehnice  abilitate, care au grupe specializate să realizeze activităţile legate de elaborarea evaluărilor tehnice.

Activitatea ghişeului unic se desfăşoară conform programului de activitate a OET   abilitate şi este asigurată de specialiştii acesteia.

Programul de lucru al Ghişeului unic se stabileşte astfel încît să răspundă într-o măsură cît mai mare nevoilor şi aşteptărilor solicitanţilor de evaluări tehnice în construcţii.

Evaluarea tehnică în construcţii prezintă o apreciere tehnică documentată a performanţelor unui produs pentru construcţii, în ceea ce priveşte caracteristicile esenţiale ale acestuia, în conformitate cu respectivul document de evaluare.

Evaluarea tehnică se elaborează de  OET  abilitat în construcţii, în baza unui document de evaluare, numai pentru produse bine definite sub aspectul alcătuirii, formei şi caracteristicilor şi ale căror realizare şi punere în operă pot fi asigurate de către producători şi executanţi în condiţii de garantare a menţinerii în timp a caracteristicilor respective, dacă utilizarea şi modul de punere în operă sînt conforme cu cele precizate de solicitanţi şi cuprinse în evaluarea tehnică.

Un document de evaluare conţine cel puţin o descriere generală a produsului pentru construcţii, lista caracteristicilor esenţiale relevante pentru utilizarea preconizată a produsului prevăzută de fabricant şi convenită de fabricant împreună cu  OET abilitat, precum şi metodele şi criteriile de evaluare a performanţei produsului în ceea ce priveşte respectivele caracteristici esenţiale.
În documentul de evaluare se precizează principiile pentru controlul producţiei în fabrică aplicabil, ţinîndu-se seama de condiţiile procesului de fabricaţie a produsului pentru construcţii respectiv.

Evaluarea tehnică în construcţii  se acordă:

1) pentru produsul care nu face obiectul nici unui standard existent;

2) standardul nu acoperă integral produsul în cauză;

3) pentru cel puţin una dintre caracteristicile esenţiale ale produsului respectiv, metoda de evaluare prevăzută în standard nu este adecvată;

4) standardul nu prevede nici o metodă de evaluare în ceea ce priveşte cel puţin o caracteristică esenţială a produsului respectiv.

 
 

Modalitatea de obținere a evaluării tehnice în construcții:

 

1. Solicitantul de evaluare tehnică se adresează unuia dintre organismele elaboratoare de evaluări tehnice abilitate în acest scop din cadrul ghişeului unic, a căror listă este disponibilă pe site-ul Consiliului Tehnic, care are o grupă specializată ce corespunde obiectului de evaluare tehnică.

2. Solicitantul trebuie să prezinte o cerere, conform modelului din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.913 din 06 noiembrie 2014. Prin cererea sa, solicitantul autorizează organismul elaborator de evaluări tehnice căruia i s-a adresat să informeze secretariatul Consiliului Tehnic despre conţinutul cererii şi se obligă să pună la dispoziţia organismului elaborator documentaţia şi eşantioanele necesare pentru elaborarea evaluării tehnice.

3. Solicitarea pentru o evaluare tehnică se depune numai la un singur organism elaborator de evaluări tehnice abilitat.

4. Organismul elaborator de evaluări tehnice abilitat informează secretariatul Consiliului Tehnic despre conţinutul cererii şi urmare acceptului secretariatului Consiliului Tehnic privind necesitatea şi oportunitatea elaborării evaluării tehnice poate începe negocierea contractului cu solicitantul.

5. Organismul elaborator de evaluări tehnice abilitat, după analiza dosarului tehnic preliminar de către raportorul grupei specializate desemnat, informează solicitantul de evaluare tehnică despre costul şi durata de elaborare a evaluării tehnice avându-se în vedere că durata maximă de elaborare este de 4 luni.

6. După negociere, dacă solicitantul este de acord cu oferta, organismul elaborator de evaluări tehnice abilitat înregistrează dosarul şi începe elaborarea evaluării tehnice.

7. În cazul în care negocierile cu solicitantul de evaluare tehnică nu au condus la semnarea contractului, organismul elaborator de evaluări tehnice abilitat este obligat ca în maximum 5 zile să înștiințeze secretariatul Consiliului Tehnic, asupra nesemnării acestuia inclusiv motivaţia (motive financiare sau nefinanciare). Secretariatul Consiliului Tehnic informează organismul elaborator de evaluări tehnice abilitat  dacă solicitantul se poate sau nu adresa altui organism elaborator de evaluări tehnice.

8.       Raportorul desemnat de grupa specializată împreună cu colectivul stabilit în cadrul grupei vor elabora proiectul de evaluare tehnică.

9.       Grupa specializată analizează şi concluzionează asupra rezultatelor consemnate în documentele cuprinse în dosarul tehnic preliminar şi poate solicita efectuarea unor încercări suplimentare în laboratoare acreditate atunci când sunt puse sub semnul întrebării o serie de date întocmite de unele laboratoare.

În afara acestor analize, după caz, se pot efectua verificări “in situ” şi audit la producător, cât şi la cel puțin o utilizare la care s-a folosit produsul pentru care se solicită elaborarea evaluării tehnice.

10.     Încercările/evaluările suplimentare, considerate ca necesare pentru clarificarea unor situaţii apărute în timpul elaborării evaluării tehnice, conform   pct.9, se vor efectua pe cheltuiala solicitantului.

11.     După întocmirea proiectului de evaluare tehnică, acesta se va transmite solicitantului de evaluare tehnică care va fi invitat ca în termen de 15 zile să transmită grupei specializate acordul/observaţiile sale.

12.     În termen de 5 zile de la primirea acordului/observaţiilor solicitantului de evaluare tehnică, raportorul va prezenta colectivului de specialişti următoarele documente:

a)       proiectul de evaluare tehnică;

b)      acordul sau observaţiile solicitantului de evaluare tehnică şi modul de soluţionare a acestora;

c)       raportul suplimentar (dacă este necesar).

13.     Documentaţia va fi analizată de grupa specializată în cadrul unei şedinţe de avizare. La această şedinţa poate fi invitat să participe şi solicitantul de evaluare tehnică precum şi specialiştii colaboratori, după caz.

14.     În cadrul termenului global de patru luni, dacă solicitantul nu îşi respectă obligaţiile asumate prin cerere sau nu satisface condiţiile suplimentare cerute de grupa specializată (asigurarea eşantioanelor de produs necesare încercărilor de laborator şi altele asemănătoare), dosarul tehnic preliminar va fi returnat acestuia şi contractul se renegociază sau se suspendă, după caz. În astfel de situaţii, organismul elaborator va informa secretariatul Consiliului Tehnic.

15.     După finalizarea proiectului de evaluare tehnică, organismul elaborator de evaluări tehnice abilitat  înaintează Consiliului Tehnic un exemplar original şi o copie în vederea verificării conformităţii cu prevederile legislaţiei în vigoare şi a avizării proiectului de evaluare tehnică de către Comisia tehnică şi a emiterii avizului tehnic al Consiliului Tehnic.

16.     Secretariatul Consiliului Tehnic analizează proiectul de evaluare tehnică şi, dacă acesta corespunde cerinţelor legislaţiei în vigoare, propune Comisiei tehnice a Consiliului Tehnic analiza acestuia.

17.     Urmare aprecierii favorabile, comisia tehnică de specialitate propune Consiliului Tehnic eliberarea Avizului Tehnic.

18.     Şedinţele de avizare se vor desfăşura cel puţin o dată pe lună, cu participarea a minimum 5 membri din comisie, specialişti în domeniul tratat de proiectul de evaluare tehnică în discuţie.

19.     Procesele-verbale ale ședințelor Comisiilor tehnice se întocmesc de Secretariatul tehnic al Consiliul Tehnic.

20.     În baza procesului verbal de avizare, secretariatul Consiliului Tehnic începe procedura de eliberare a avizului tehnic sau de respingere a evaluării tehnice, după caz.

 21. Avizul Tehnic are valabilitate de 3 ani şi în cazul în care în această perioadă sunt îndeplinite condiţiile privind constanţa calităţii produsului, prevăzute în evaluarea tehnică, prelungirea se va face urmare raportului favorabil întocmit de elaboratorul evaluării tehnice cu încă cu 2 ani.

22. După eliberarea avizului tehnic, secretariatul Consiliului Tehnic remite evaluarea tehnică cu avizul tehnic aprobat organismului elaborator de evaluări tehnice abilitat.

23. După primirea evaluări tehnice cu avizul tehnic de la secretariatul Consiliului Tehnic, organismul elaborator de evaluări tehnice abilitat remite solicitantului de evaluare tehnică exemplarul original de evaluare tehnică cu avizul tehnic al Consiliului Tehnic.

24. Cheltuielile aferente elaborării evaluării tehnice cad în sarcina solicitantului de evaluare tehnică, care va achita valoarea respectivă (pe baza de contract) organismului elaborator de evaluări tehnice abilitat.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODELUL CERERII DE
EVALUARE TEHNICĂ ÎN CONSTRUCŢII
 
 
CERERE
pentru evaluare tehnică in construcţii
Nr..................din.................   20___
 

1.    ADRESANT: Ghişeul unic de evaluare tehnică în construcţii

2.    SOLICITANT: firma (reprezentanţa), adresa, telefon, fax

3.    PRODUS/PROCEDEU/ECHIPAMENT: definirea produsului, procedeului sau echipamentului, inclusiv denumirea comercială (nu se admite numai denumirea comercială)

4.    UNITATEA PRODUCĂTOARE: firma, ţara, adresa, telefon, fax

5.    ACORDUL PRODUCĂTORULUI: în cazul în care solicitantul este altul decît producătorul

6.    TITULAR EVALUARE TEHNICĂ: operatorul economic care comercializează produsul, procedeul sau echipamentul (firma, ţara, adresa, telefon, fax)

7.    CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE ALE PRODUSULUI/ PROCEDEULUI / ECHIPAMENTULUI: se vor indica în anexă

8. DOMENII PROPUSE DE UTILIZARE ÎN CONSTRUCŢII:

 PRIN PREZENTA CERERE CONFIRM ASUMAREA URMĂTOARELOR OBLIGAŢII:

- asigurarea eşantioanelor de produs necesare încercărilor de laborator ;

           - permiterea efectuării de încercări de laborator suplimentare la cererea grupei specializate, de către un laborator acreditat;

          - permiterea constatării condiţiilor de fabricaţie a produsului sau echipamentului dacă este cazul;

- decontarea pe bază de contract a tuturor cheltuielilor derivate din procedura de elaborare a evaluării tehnice.

          Am luat cunoştinţă că durata maximă de elaborare a evaluării tehnice este de 4 luni, începînd cu data la care sînt îndeplinite toate obligaţiile contractate cu organismul elaborator de evaluare tehnică cu privire la asigurarea eşantioanelor de produs necesare încercărilor de laborator.

Am fost informat despre răspunderea care survine în cazul declarării cu bună ştiinţă în cererea pentru evaluare tehnică în construcţii a informaţiei intenţionat false.

                                                                                               
SOLICITANT
 
 
 

MODELUL DE FORMARE A DOSARULUI TEHNIC PRELIMINAR

 

Dosarul tehnic preliminar va cuprinde:

a) cererea pentru evaluare tehnică în construcţii.

Cererea pentru evaluare tehnicăse completează cu informaţiile prevăzute în modelul prezentat mai jos, cu menţionarea în clar a numelui şi funcţiei semnatarului;

b) acordul producătorului privind comercializarea produsului de către solicitant, în cazul în care solicitantul este altul decât reprezentantul său autorizat.

Acordul producătorului trebuie să conţină menţiunea expresă cu referire la solicitant „este abilitat pentru a comercializa produsele noastre în Republica Moldova”, precum şi data emiterii;

c) descrierea produsului, procedeului sau echipamentului (în limba de stat).

Descrierea produsului, procedeului sau echipamentului:

- va urmări prezentarea tuturor caracteristicilor sale tehnice şi a modului de realizare a lucrărilor, pentru care acesta este destinat, precum şi domeniul şi condiţiile de utilizare;

-  trebuie să permită identificarea clară a produsului, procedeului sau echipamentului, cuprinzând în acest scop:

1)prezentarea materialelor utilizate cu indicarea caracteristicilor şi performanţelor reprezentative;

2)descrierea fluxului tehnologic de fabricaţie, pornind de la materiile prime componente, cu precizarea planului de control a calităţii;

3)precizarea caracteristicilor şi performanţelor produsului final;

4)prezentarea elementelor/subansamblurilor de construcţie, la care se preconizează utilizarea produsului/echipamentului, specificându-se tehnologia de execuţie, utilajele necesare, condiţiile de calitate aferente, normativele în construcţii moldovene ce trebuiesc respectate;

5)descrierea modului de punere în operă a elementelor/ansamblelor de construcţii, menţionându-se utilajele, elementele de inventar, măsurile de protecţia muncii, metodele şi aparatura de control a calităţii.

6)planuri de ansamblu, de detaliu sau prospecte;

d) pentru produsele provenite din import, lista utilizărilor anterioare semnificative (cu indicarea anului în care s-a aplicat).

Lista utilizărilor  anterioare semnificative în ţara de origine a produsului sau în alte ţări va cuprinde specificarea clară a locurilor unde produsul, procedeul sau echipamentul a fost utilizat, destinaţia avută, precum şi datele necesare localizării lui (identitatea utilizatorului), după caz;

e) documentele tehnice de referinţă.

Documentele tehnice de referinţă, care fac parte din dosarul tehnic preliminar, trebuie să cuprindă de regulă:

1) documente care conţin dovezi privind performanţele declarate, care sunt demonstrabile, şi/sau elemente de convingere pentru acele performanţe care rămîn subiect de apreciere.

2) rapoarte de încercare pe eşantioane reprezentative, ca urmare a încercărilor efectuate în laborator/”in situ” de către laboratoare acreditate în ţară, sau acreditate naţional în ţara de origine;

3) date rezultate din analizele efectuate asupra comportării în timp a produsului / echipamentului, în condiţii de exploatare (pentru prelungirea evaluării tehnice);

4) date referitoare la documentele tehnice existente (reglementări tehnice, caiete de sarcini, etc.) aferente pentru părţile tradiţionale ale sistemului constructiv la care se aplică produsul, procedeul sau echipamentul, precum şi evaluarea tehnică eliberată pentru produse, procedee sau echipamente din aceeaşi grupă de produse;

5) aprecieri bazate pe observarea comportării în exploatare a lucrărilor realizate cu produse, procedee sau echipamente similare;

6) rezultatele unor studii analitice şi calcule efectuate pe baza măsurătorilor experimentale;

7) caiete de sarcini pentru fabricaţie şi/sau punere în operă impuse deţinătorilor de licenţe, precum şi modalităţile de control a aplicării lor;

f) informaţii privind stadiul de implementare a sistemului de management al calităţii şi/sau a sistemului de control al producţiei la producător.

Informaţiile privind stadiul implementării sistemului de management al calităţii pot fi incluse, după caz, în declaraţia producătorului cu privire la existenţa şi funcţionarea sistemului de management al calităţii sau copia unui document de certificare a sistemului de management al calităţii.

Informaţiile privind sistemul de control al producţiei la producător trebuie să prezinte modul de efectuare a controlului pe fluxul tehnologic şi pe produsul finit;

g) avize tehnice la zi obţinute în alte ţări sau reglementări tehnice naţionale în baza cărora produsul respectiv este fabricat şi utilizat în ţara de origine;

h) evaluări tehnice anterioare (în cazul solicitărilor de prelungire);

i) avize (aviz sanitar, aviz privind securitatea împotriva incendiilor şi aviz ecologic) în conformitate cu reglementările în vigoare.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

În atenţia solicitanţilor de evaluări (agremente) tehnice în construcţii și utilizatorilor produselor evaluate (agrementate) tehnic:

1. Pe perioada de implementare a anexei nr.1 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.913 din 06 noiembrie 2014 se menţine şi formatul de „Agrement tehnic în construcţii”, elaborat în baza  Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.461 din 06 iulie 1995 cu privire la aprobarea Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii.

2. Agrementele tehnice obținute în baza Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.461 din 06 iulie 1995 pînă la data de 02.01.2017 sunt recunoscute pînă la expirarea termenului de valabilitate.

3. Pentru depunerea cererii de evaluare tehnică în construcţii poate fi consultata anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.913 din      06 noiembrie 2014.

4.Adresa Ghișeul unic de elaborare a evaluărilor tehnice în construcţiiși a Secretariatului   tehnic al Consiliului Tehnic:

Î.S. Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „INCERCOM”, or.Chişinău, str.Independenței, 6/1, biroul 218, telefon de contact: 022 778-958, 0677 05 615.

5. Programul de lucru a Ghișeul unic de elaborare a evaluărilor tehnice în construcţiiși a Secretariatului   tehnic al Consiliului Tehnic:

În fiecare zi de lucru, de la orele 8.00 pînă la 17.00 cu o întrerupere la masă de la orele 12.00 pînă la 13.00.

6. Pentru consultări şi informaţii mai detaliate apelaţi la telefonul: 022 778-958 sau 0677 05 615.