Consiliul tehnic permanent în construcții

 
 
 
 

Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții 

 

1.Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții este constituit și funcționează, ca entitate fără personalitate juridică, în cadrul Î.S. Institutul de Cercetări Științifice în Construcții “INCERCOM” din subordinea organului central de specialitate al administrației publice în domeniul construcțiilor.

 

2. Activitățile de specialitate sînt realizeaze de către specialiști în domeniu care activează în:

1) comisii tehnice de specialitate pentru avizarea evaluărilor tehnice în construcții;

2) comisii de evaluare/supraveghere a organismelor de evaluări tehnice europene pentru produse pentru construcții;

3) comisii de evaluare/supraveghere a organismelor de evaluări tehnice abilitate în construcții;

4) grupuri de lucru pentru elaborarea/actualizarea de documente tehnice și proiecte de acte tehnice normative în domeniul produselor pentru construcții;

5) grupuri de lectură pentru verificarea și avizarea versiunilor în limba română ale specificațiilor tehnice naționale ale altor state-membre din domeniul produselor pentru construcții.

 

3. Structura și componența Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții 

 

 
 

Secretariatul tehnic al Consiliului Tehnic

 

1.Secretariatul tehnic al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții se asigură de Î.S. Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” din subordinea  organului central de specialitate al administrației publice în domeniul construcțiilor și funcționează ca un compartiment distinct în cadrul acestuia și este independent de celelalte direcții tehnice ale subunității.

 

2.Secretariatul tehnic al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții:

1) asigură logistica și activitățile administrative necesare funcționării Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții;

2) gestionează sistemul național de informare privind produsele pentru construcții, inclusiv pagina de Internet a Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții;

3) asigură secretariatul comisiilor tehnice de avizare a evaluărilor tehnice în construcții;

4) asigură secretariatul comisiilor de evaluare/supraveghere a organismelor de evaluări tehnice abilitateînconstrucții;

5) redactează și răspunde pentru exactitatea informațiilor înscrise în procesele-verbale ale ședințelor și avizelor tehnice, precum și în oricare document prevăzut în responsabilitatea sa;

6) păstrează toate documentele elaborate de Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcții, precum și documentele care au stat la baza elaborării acestora;

7) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin decizie a președintelui Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții.

 

3. Structura și componența Secretariatului tehnic al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții 

 

 

Comisiile tehnice de specialitate pentru avizarea evaluărilor tehnice  în construcții

 

1.Comisiile tehnice de specialitate pentru avizarea evaluărilor tehnice în construcții   se constituie prin decizie a președintelui Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții și se organizează pe categorii de produse și procedee pentru construcții, după cum urmează:

1) Comisia tehnică nr. 1 – elemente structurale și fundații; elemente de închidere, compartimentare, pereți nestructurali, tîmplărie și vitraje; protecții la foc, termotehnică, acustică, protecții hidrofuge și învelitori; finisaje, protecții anticorozive și speciale, tencuieli, placaje și pardoseli;

2) Comisia tehnică nr. 2 – produse, procedee și echipamente pentru instalații aferente construcțiilor: încălziri, climatizări, ventilații, sanitare, gaze, electrice; domotică, produse și echipamente înglobate în construcții; produse, procedee și echipamente pentru irigații, drenaje, foraje,   recuperări; baraje și acumulări de apă; lucrări gospodărie comunală, alimentări cu apă, canalizări, stații de tratare și de epurare, transport urban și salubritate;

3) Comisia tehnică nr. 3 – drumuri, poduri rutiere, porturi și aeroporturi; căi ferate, poduri pentru căi ferate și lucrări de artă.

 

2.Comisiile tehnice asigură:

1) analiza și avizarea documentelor de evaluare și a ghidurilor de evaluare tehnică în construcții;

2) analiza și avizarea evaluărilor tehnice în construcții, inclusiv a prelungirii valabilității, extinderii sau modificării acestora, precum și analiza și avizarea prelungirii avizelor tehnice aferente evaluărilor tehnice valabile;

3) analiza și avizarea versiunilor oficiale în limba de stat ale evaluărilor tehnice emise în alt stat-membru al Spațiului Economic European.

 

3.Secretariatele comisiilor tehnice este asigurat de secretariatul tehnic al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții.

 

4.Procesele-verbale ale ședințelor comisiilor tehnice se întocmesc de secretariatul tehnic al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții și se semnează de președintele comisiei tehnice și conducătorul secretariatului tehnic al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcții.