Letonia va sprijini Republica Moldova în promovarea dezvoltării regionale

15.05.2012

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor a elaborat prezentul proiect întru implementarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 1259 din 12.11.2008 „Cu privire la asigurarea cu locuinţă gratuită a tinerilor specialişti cu studii superioare şi postuniversitare de rezidenţiat, repartizaţi şi angajaţi în cîmpul muncii în instituţiile publice (bugetare) din sate (comune)”, care a fost anterior implementat de către fostul Minister al Administraţiei Publice Locale.

Modificările şi completările propuse la HG nr. 1259/2008, au scop de a prelua de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi ale municipiului Bălţi, funcţiile fostului Minister al Administraţiei Publice Locale, privind asigurarea procesului de procurare, acordare şi monitorizare a locuinţelor pentru tinerii specialişti cu studii superioare angajaţi în instituţiile publice.

Este de menţionat că anume autorităţile administraţiei publice locale sunt împuternicite, prin Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, de a implementa funcţiile respective. De asemenea, întru facilitarea efectuării tuturor tranzacţiilor şi majorării nivelului de transparenţă, s-a propus ca autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi ale municipiului Bălţi să fie beneficiari ai mijloacelor financiare alocate.

Mecanismul de finanţare a procurării locuinţelor pentru tinerii specialişti a fost preluată din prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 836 din 13.09.2010 „Cu privire la acordarea indemnizaţiilor unice pentru construcţia sau procurarea spaţiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni”, dat fiind faptul că prevederile acestui mecanism sunt funcţionale şi este stabilită practica în acest sens.

Totodată, în proiect se propune ca persoana care va întreţine relaţiile Comitetului de coordonare cu organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, precum şi cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi ale municipiului Bălţi, să fie secretarul Comitetului de coordonare şi anume Şeful Direcţiei administraţie publice locale din Cancelaria de Stat. Pe lîngă cele expuse comunicăm, că la punctul 22 al HG 1259/2008 au fost adăugate 2 puncte noi, cu scopul evitării problemei ce ţine de întreţinerea locuinţelor din momentul încheierii contractului de vînzare-cumpărare a locuinţei şi pînă la acordarea acestora cu titlul gratuit tinerilor specialişti.

În momentul în care a fost încheiat contractul de comodat, conform punctului 7 al Regulamentului, cheltuielile de întreţinere a locuinţelor se acoperă de către beneficiar şi, prin urmare, problema dispare. De asemenea, punctul 42 a fost expus într-o redacţie nouă, în vederea transmiterii autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi ale municipiului Bălţi a documentelor cu privire la asigurarea cu locuinţă gratuită a tinerilor specialişti, preluate de la fostul Minister al Administraţiei Publice Locale, precum şi a caselor de locuit care actualmente se găsesc la balanţa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor.

Reieşind din cele expuse, Ministerul atenţionează asupra importanţei implementării prevederilor Hotărîrii de Guvern nr. 1259 din 12.11.2008 „Cu privire la asigurarea cu locuinţă gratuită a tinerilor specialişti cu studii superioare şi postuniversitare de rezidenţiat, repartizaţi şi angajaţi în cîmpul muncii în instituţiile publice (bugetare) din sate (comune)” şi informează că prevederile proiectului în vederea transmiterii funcţiilor la administraţia publică locală a fost coordonate cu Ministerul Finanţelor.