proiectare

Preţuri de referinţă pentru lucrări de proiectare în construcţii. Instrucţiuni generale de utilizare a indicatoarelor de preţuri de referinţă pentru lucrări de proiectare în construcţii Базовые цены на проектные работы для строительства. Общие указания по применению Сборников базовых цен на проектные работы для строительства Base prices of project works in

Proiectarea izolației termice a utilajului şi a conductelor Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов Designing of thermal insulation of equipment and pipe lines

Instrucțiuni tehnice pentru proiectarea şi exploatarea instalațiilor de încălzire locală pe gaz cu elemente radiante infraroşu Технические инструкции по проектированию и эксплуатации местных систем отопления с газовыми инфракрасными излучателями Technical instructions for design and explotation of gas heating instalations locals with the elements of infra-reds

Izolația termică a utilajului şi a conductelor Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов Thermal insulation of equipment and pipe lines

Izolaţia termică a utilajului şi a conductelor Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов Designing of thermal insulation of equipment and pipe lines

Proiectarea, montarea şi exploatarea sistemelor de canalizare interioară din ţevi din polipropilenă Проектирование , монтаж и эксплуа- тация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб Design, assembly and operation of plumbing systems of polypropylene pipes

Proiectarea şi montarea sistemelor interioare de alimentare cu apă şi încălzire a clădirilor din ţevi de cupru Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб Design and installation of pipelines for internal cold, hot water supply and heating systems made of cooper pipe

Sisteme de epurare biologică naturală a apelor uzate comunale în filtre plantate cu macrofite (fitofiltre) Системы естественной биологической очистки коммунальных сточных вод в фильтрах, засаженных высшей водной расти- тельностью (фитофильтры) Systems of communal wastewater natural biological treatment in reed bed filters

Construcții din zidărie. Proiectarea clădirilor cu pereți din zidărie Каменные конструкции. Проектирование зданий с каменными стенами Design of masonry structural wall buildings

Construcții din zidărie. Proiectarea clădirilor cu pereți din zidărie Каменные конструкции. Проектирование зданий с каменными стенами Design of masonry structural wall buildings

Ultimele normative aprobate