reparație curentă

Norme metodologice şi clasificatorul lucrărilor de reparaţii a сlădirilor și obiectelor din domeniile economiei naţionale Методические нормы и классификатор категорий ремонтов по объектам из отраслей национальной экономики Methodological norms and qualifier categories of repairs on objects of the branches of the national economy

Clasificarea și periodicitatea executării lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice Классификация и периодичность выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог Classification and periodicity of maintenance and repair road works

Ultimele normative aprobate