Despre evaluări tehnice

Informație privind ghișeul unic de elaborare a evaluărilor tehnice în construcții

În conformitate cu prevederile anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.913 din 06 noiembrie 2014 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic de elaborare a evaluării tehnice în construcţii şi Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic de eliberare a certificatului deatestare tehnico-profesională a specialiştilor în construcţii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.339, art.981) în cadrulÎ.S. Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii “INCERCOM” este constituit și activază Ghișeul unic de elaborare a evaluărilor tehnice în construcţii.

Activitatea privind evaluarea tehnică în construcţii este condusă de Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcţii (în continuare – Consiliul Tehnic)şi se desfăşoară în cadrul grupelor specializate ale organismelor elaboratoare de evaluări tehnice (în continuare – OET) din cadrul Ghișeului unic, abilitate în acest scop de Consiliul Tehnic.

Consiliul Tehnic se constituie şi funcţionează, ca entitate fără personalitate juridică, în cadrul Î.S. Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii “INCERCOM” din subordinea organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor.

Secretariatul tehnic al Consiliului Tehnic se asigură de Î.S. Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „INCERCOM” din subordinea organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor şi funcţionează ca un compartiment distinct în cadrul acestuia şi este independent de celelalte direcţii tehnice ale subunităţii.

Activitatea ghişeului unic este organizată în cadrul organismelor elaboratoare de evaluări tehnice abilitate, care au grupe specializate să realizeze activităţile legate de elaborarea evaluărilor tehnice.

Activitatea ghişeului unic se desfăşoară conform programului de activitate a OET abilitate şi este asigurată de specialiştii acesteia.
Programul de lucru al Ghişeului unic se stabileşte astfel încît să răspundă într-o măsură cît mai mare nevoilor şi aşteptărilor solicitanţilor de evaluări tehnice în construcţii.

Evaluarea tehnică în construcţii prezintă o apreciere tehnică documentată a performanţelor unui produs pentru construcţii, în ceea ce priveşte caracteristicile esenţiale ale acestuia, în conformitate cu respectivul document de evaluare.

Evaluarea tehnică se elaborează de OET abilitat în construcţii, în baza unui document de evaluare, numai pentru produse bine definite sub aspectul alcătuirii, formei şi caracteristicilor şi ale căror realizare şi punere în operă pot fi asigurate de către producători şi executanţi în condiţii de garantare a menţinerii în timp a caracteristicilor respective, dacă utilizarea şi modul de punere în operă sînt conforme cu cele precizate de solicitanţi şi cuprinse în evaluarea tehnică.

Un document de evaluare conţine cel puţin o descriere generală a produsului pentru construcţii, lista caracteristicilor esenţiale relevante pentru utilizarea preconizată a produsului prevăzută de fabricant şi convenită de fabricant împreună cu OET abilitat, precum şi metodele şi criteriile de evaluare a performanţei produsului în ceea ce priveşte respectivele caracteristici esenţiale.În documentul de evaluare se precizează principiile pentru controlul producţiei în fabrică aplicabil, ţinîndu-se seama de condiţiile procesului de fabricaţie a produsului pentru construcţii respectiv.

Evaluarea tehnică în construcţii se acordă

pentru produsul care nu face obiectul nici unui standard existent

pentru produsul care nu face obiectul nici unui standard existent

pentru produsul care nu face obiectul nici unui standard existent

pentru produsul care nu face obiectul nici unui standard existent

Pașii de obținere a evaluării tehnice în construcții

01

Solicitantul de evaluare tehnică se adresează unuia dintre organismele elaboratoare de evaluări tehnice abilitate în acest scop din cadrul ghişeului unic, a căror listă este disponibilă pe site-ul Consiliului Tehnic, care are o grupă specializată ce corespunde obiectului de evaluare tehnică.

02

Solicitantul trebuie să prezinte o cerere, conform modelului din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.913 din 06 noiembrie 2014. Prin cererea sa, solicitantul autorizează organismul elaborator de evaluări tehnice căruia i s-a adresat să informeze secretariatul Consiliului Tehnic despre conţinutul cererii şi se obligă să pună la dispoziţia organismului elaborator documentaţia şi eşantioanele necesare pentru elaborarea evaluării tehnice.

03

Solicitantul trebuie să prezinte o cerere, conform modelului din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.913 din 06 noiembrie 2014. Prin cererea sa, solicitantul autorizează organismul elaborator de evaluări tehnice căruia i s-a adresat să informeze secretariatul Consiliului Tehnic despre conţinutul cererii şi se obligă să pună la dispoziţia organismului elaborator documentaţia şi eşantioanele necesare pentru elaborarea evaluării tehnice.

04

Organismul elaborator de evaluări tehnice abilitat informează secretariatul Consiliului Tehnic despre conţinutul cererii şi urmare acceptului secretariatului Consiliului Tehnic privind necesitatea şi oportunitatea elaborării evaluării tehnice poate începe negocierea contractului cu solicitantul.

05

Organismul elaborator de evaluări tehnice abilitat, după analiza dosarului tehnic preliminar de către raportorul grupei specializate desemnat, informează solicitantul de evaluare tehnică despre costul şi durata de elaborare a evaluării tehnice avându-se în vedere că durata maximă de elaborare este de 4 luni.

06

După negociere, dacă solicitantul este de acord cu oferta, organismul elaborator de evaluări tehnice abilitat înregistrează dosarul şi începe elaborarea evaluării tehnice.

07

În cazul în care negocierile cu solicitantul de evaluare tehnică nu au condus la semnarea contractului, organismul elaborator de evaluări tehnice abilitat este obligat ca în maximum 5 zile să înștiințeze secretariatul Consiliului Tehnic, asupra nesemnării acestuia inclusiv motivaţia (motive financiare sau nefinanciare). Secretariatul Consiliului Tehnic informează organismul elaborator de evaluări tehnice abilitat dacă solicitantul se poate sau nu adresa altui organism elaborator de evaluări tehnice.

08

Raportorul desemnat de grupa specializată împreună cu colectivul stabilit în cadrul grupei vor elabora proiectul de evaluare tehnică.

09

Raportorul desemnat de grupa specializată împreună cu colectivul stabilit în cadrul grupei vor elabora proiectul de evaluare tehnică.

10

Raportorul desemnat de grupa specializată împreună cu colectivul stabilit în cadrul grupei vor elabora proiectul de evaluare tehnică.

MODELUL CERERII DE EVALUARE TEHNICĂ ÎN CONSTRUCŢII
MODELUL DE FORMARE A DOSARULUI TEHNIC PRELIMINAR

În atenţia solicitanţilor de evaluări (agremente) tehnice în construcţii și utilizatorilor produselor evaluate (agrementate) tehnic